AVAM GÜCÜ

 

VS

 

KARA MİZAH

 

AVAM GÜCÜVSKARA MİZAH
0GOL0
0SARI KART0
0KIRMIZI KART0
0PENALTI0
AVAM GÜCÜ
AVAM GÜCÜ
KARA MİZAH
KARA MİZAH